KONTAKTY

Fajka s.r.o.
A. Hlinku 1452/3
022 01 Čadca, Slovakia
tel: +421 908 499 285
napíšte nám
IČO: 44349556

ANKETA

Ako sa Vám páči naša stránka?

Veľmi 36% Ide to 34% Nie príliš 17% Vôbec 13%

» Záručné podmienky

Reklamačný poriadok

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevezme. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho nároky z chýb tovaru len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré existovali v čase dodania tovaru kupujúcemu, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musia tu byť uvedené informácie potrebné na identifikáciu kupujúceho, doklad o kúpe reklamovaného tovaru spolu s číslom objednávky.

Reklamáciu spolu s chybným tovarom zašle kupujúci, resp. osobne doručí na adresu  Fajka s.r.o., A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca.

Predávajúci vybaví reklamáciu (t.j. oznámi kupujúcemu, či reklamáciu uznáva ako dôvodnú, alebo nie) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou.

V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie predávajúcim môže kupujúci získať na adrese (mail) info@darcekovesady.sk

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

 

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcemu zaniká:

 • nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
 • všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete (TU).

Záručné podmienky

Platia 2 roky (ak nieje uvedené výrobcom inak) pre všetky výrobky predávané spoločnosťou Fajka s.r.o..

Počiatok záruky začína dátumom kúpy.

Nefunkčný výrobok je povinný kupujúci doniesť do obchodu v ktorom zakúpil alebo zaslať na adresu spoločnosti Fajka s.r.o., A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca spolu so záručným listom a dokladom o kúpe výrobku. Toto kupujúci robí na svoje náklady.

Pred reklamáciou sa presvedčte, či nie je tovar od nejakých nečistôt.  

Podmienkou uznania reklamácie je doručenie výrobku v originálnom obale s popísanou chybou na samostatnom liste papiera alebo na našom reklamačnom liste (TU).

Reklamovaný výrobok je servisovaný do 30. dní od prijatia reklamácie.

Servis si vyhradzuje právo na výmenu výrobku za podobný model.

Po uplynutí záručnej doby sa predajca zaručuje poskytnúť pozáručný servis.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku. Pri drevenej fajke sa reklamácia nevzťahuje na prepálenú fajku a ani na zlomené náustky. To sú príčiny nesprávneho užívania výrobku. Pred reklamáciou sa radšej s nami poraďte po telefóne, aby ste predišli zbytočným nákladom na ich doručenie k nám.

MWQ3YjA